Bruksrett

BRUKSRETT EIDSVOLL ALMENNING

Bruksrettsytelser Eidsvoll Almenning 2022

For bruksrettssøknader og uttak fra Eidsvoll Almenning i 2022, er det innført et tak for utbetalinger.

Totalt vil det ikke bli utbetalt mer enn 1 000 000kr i ytelser fra Eidsvoll Almenning i 2022. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er vedtatt, vil det bli avkortninger på ytelsene tilsvarende oversøkningen.

Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning

Årsberetning og årsoppgjør 2021

Årsberetning og årsoppgjør 2020

Litt om bruksrett

“Bruksrett i en bygdeallmenningene ligger til jordbrukseiendommer innen det bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk”. For Eidsvoll Almenning innebærer dette jordbrukseiendommer som ligger i Eidsvoll og øst for Vorma. Hvis jordbruksdriften på eiendommen blir lagt ned bortfaller bruksretten.

 

Bruksretten (allmenningsretten) omfatter fra gammelt av bl.a. rett til å ha seter, til beite, til hogst til husbehov (virkesrett) og rett til jakt på småvilt og fiske. Tidligere ble virkesretten praktisert på den måten at den enkelte eiendom fikk utvist et område der vedkommende eier fikk ta ut det virke han hadde behov for. (enkeltmannsdrift). I dag foregår skogsdrifta som fellesdrift. Dette innebærer at allmenningen står for skogsdrift og salg av virket, og den bruksberettigede får en bruksrettrabatt fra allmenningen når vedkommende kjøper trelast. Denne bruksrettrabatten skal i prinsippet tilsvare rotverdien av det tømmer som har medgått til produksjon av denne trelasta, men vil ofte variere fra allmenning til allmenning avhengig av den enkelte allmennings økonomiske bæreevne. For ytterligere informasjon om allmenningsretten vises til allmenningsloven.

 

Spesielt oppfordres nye brukere til å sette seg inn i bruksrett- reglene, og viktigst – sjekke opp om allmenningens bruksrettregister – mantallet – er rett i forhold til gjeldende eieroverdragelse. Mer informasjon – kontakt allmenningskontoret.