Om oss

Om Eidsvoll Almenning

EIDSVOLL ALMENNING

Forvaltning av EA sin virksomhet er primært underlagt lov om bygdeallmenninger av 1992. Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens mantall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret innen årsmøte. Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftelig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

 

Antall brukserettigede er ca. 300. Styrets består av 7 valgte brukberettigede medlemmer.

STYRET

Styreformann
– Per Olav Utgaard

Nestformann 
– Pål Østby

Styremedlemmer

Iver Hoelsæter

Sonja Hittnes

Ruth Solveig Birkeland

Sverre Hammer

Kjetil Bragstad

SKOGEN

Skogeiendommen er ca 55 000 daa og her drives et aktivt skogbruk. Det er også et rikt friluftsliv. Ca 50 km med godt opparbeidet og vedlikeholdt skogsbilvei gir god adkomst til skogområdene. I sommerhalvåret er veiene åpne for alminnelig ferdsel, men en må betale vegavgift. På vinteren når det er nok snø til skiløyper brøytes vegene fram til løypene.

Det er satt opp et antall gapahuker med bålplass og ved som er til bruk for allmennheten.

 

Elgjakten og bukkejakten er forbeholdt bruksberettigede, men småviltkort og rådyrkort kan kjøpes av flere. I skogsområdene finner du flere fine fiskevann med abbor og ørret. Fiskevannene leies ut til fiskesamvirket som står for kalkning, utsetning av fisk, fiskekortsalg og oppsyn. Ved Øvre Hoelsjøen er det laget til en fiskebrygge som er tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

For deg som ikke er jeger eller fisker så er kanskje bærsanking eller turgåing noe som frister mere. I skogen finnes det bra med bær og sopp, og allmenningen har også mange kilometer med merket sti.

Kart over allmenningen med merkede stier kjøpes på XL-bygg Eidsvoll.

EIDSVOLL KOMMUNE

Eidsvoll er en jord- og skogbrukskommune som ligger på Øvre Romerike. Kommunen ligger sentralt plassert midt imellom Oslo-Gjøvik-Kongsvinger-Hamar og kun 15 km fra Gardemoen. Innbyggerantallet er drygt 20 000 men tilflyttingen og nybyggingen er stor.

55000

Dekar

Totalt areal

47000

Dekar

Produktiv skog

5500

Dekar

Myr

1500

Dekar

Vann

500

Dekar

Uproduktiv skogsmark

500

Dekar

Veier, kraftgater o.l

XL-bygg Eidsvoll

Eidsvoll Almenning eier XL-bygg Eidsvoll.

Klikk her for å komme til hjemmesiden.